Als scholengroep hebben we een verzekeringspakket. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten.

Secundaire dekking betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders/verzorgers) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de school.

Ongevallenverzekering

Voor alle leerlingen is een basisongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering is van kracht tijdens de schooluren c.q. evenementen in schoolverband, dit voor wat betreft de leerlingen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/ hulpkracht aangegeven plaats en terug. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht voor leerlingen gedurende hun stage-werkzaamheden, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan naar en komen van de stageplaats. Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de basisongevallenverzekering moet een ongeval onmiddellijk bij de school gemeld worden.

Doorlopende reisverzekering

Voor de door de school georganiseerde reizen, excursies e.d. is een doorlopende reisverzekering afgesloten voor zowel de leerlingen als de begeleiders. Deze verzekering is van kracht over de gehele wereld en kent naast de reguliere dekking in het geval van calamiteiten ook een dekking voor de uitoefening van ‘gevaarlijke sporten’ (wintersport, survival e.d.), alsmede een bagagedekking. In het geval van verlies, diefstal, vermissing e.d. van bagage wordt altijd een schriftelijk proces-verbaal van het gebeurde opgemaakt, ondertekend door de betrokkenen. De doorlopende reisverzekering dekt (onder voorwaarden) ook de kosten van een eventuele annulering van de reis. Tijdens de reizen, excursies e.d. is het verstandig dat elke deelnemer steeds de persoonlijke bescheiden van zijn/haar ziektekostenverzekering bij zich draagt.